Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
Yalıboyu Mimarlık

Amasya Hakkında Kitaplar

 

 

Evliyalar Şehri Amasya

   Suluova Lisesi emekli öğretmenlerinden Abdulhalim Durma’nınkaleme almış olduğu kitap bir sosyal tarih çalışması niteliğinde. İki bölümdenoluşan kitap yaklaşık 150 sayfa. Kurtboğan’dan Piri Baba’ya, Garip Hafız’danBeşir Efendi’ye kadar Amasya ve çevresinde yaşamış evliyaların ele alındığı ilkbölümde tarihi bir sıra göz önünde tutulmaya çalışılmış. İkinci bölümde iseHalvetilik, Mevlevilik, Bektaşilik gibi, Amasya’da görülen tarikatlar hakkındabilgi veriliyor.Kitabın sonuna yerleştirilen kronolojide siyasi olaylar yerinedaha çok dini hayatı ifade eden tarihler göze çarpıyor. Kaynakçada, Amasyaüzerine yazılmış kitapların dışında üniversitelerdeki lisans ve doktoratezlerine de yer verilmiş. Ayrıca web adreslerinden, internetten de genişölçüde faydalanılmış olduğu anlaşılıyor. Kitabın kapağı ise konuya uygun olacakşekilde adeta özenle seçilmiş Amasya fotoğraflarından oluşuyor.

 


Valilik Yayınları
Tarihin Tanığı Amasya : AMASYA (Prestij Kitabı)

Amasyadenildiğinde akla ilk gelen, şehrin tarihinin çok eskileredayandığıdır. Bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen bulgulara göre"yedi bin beş yüz" yıldan daha uzunca bir zamandır yerleşim merkeziolarak insanlığa hizmet etmeyi sürdüren bu kent, bu uzun sürecin doğalbir neticesi olarak çok zengin bir kültürel varlığın da sahibidir.

7500yıllık bir tarihi olan ve bu tarihin izlerini her adımda gözler önüneseren Amasya'nın bütün güzellikleri, "az ama öz söz, çok resim" ilkesiile bu kitapta toplanmış bulunuyor. Amasya'yı sevenlerin ya dasevdiklerine tanıtmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir başucu kitabı
Amasya İğne Oyaları

AmasyaKültürünü kitaplaştırarak ölümsüzleştiren Valiliğimizden yeni bir eser.Özellikle de hanımların ilgiyle okuyacağına inandığımız bir kitap.


Yazarı : Canan ORAL

 Amasya Mutfağı

7500yıllık mazisiyle bir tarih ve kültür hazinesi olan Amasya'yı tanıtmak,bu zenginliği insanlığın bilgi ve hizmetine sunmak üzere Valilik olarakçok yönlü çalışmalar yürütmekteyiz. Kültürümüzü anlatırken; onda önemlibir yer tutan yemeklerimize değinmeden geçmek olmazdı. Biz de hemdamağa hem de dimağa hitap eden birbirinden leziz tariflerin yer aldığı"Amasya Mutfağı"nı kitaplaştırmayı uygun bulduk.Tacın Gizemli Şehri : AMASYA (Prestij Kitabı)

"Tacın Gizemli Şehri : AMASYA",
kendi alanlarında uzman olan kişilerden oluşan bir yayın kurulu tarafından hazırlanmıştır.

7500yıllık bir tarihi olan ve bu tarihin izlerini her adımda gözler önüneseren Amasya'nın bütün güzellikleri, "az ama öz söz, çok resim" ilkesiile bu kitapta toplanmış bulunuyor. Amasya'yı sevenlerin ya dasevdiklerine tanıtmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir başucu kitabı.Milli Mücadele Yıllarında

Amasya Olaylar-Portreler-Belgeler

Araştırmacı-YazarHüseyin Menç’in “Milli Mücadele Yıllarında Amasya” isimli eserininGenişletilmiş İkinci Baskısı Amasya Valiliği Kültür Yayınları arasındayeniden basıldı. Amasya Valisi Hüseyin POROY’un başlattığı Amasya’nınkültür ve tanıtımına yönelik “Amasya Valiliği Kültür Yayınları”serisine bir halka daha eklenmiş oldu.

Tamamırenkli toplam 570 sayfa olarak basılan eser, Milli Mücadele dönemiolduğu gibi, Milli Mücadele sonrasında şekillenen siyasi, kültürel vesosyal alanları da içine almakta. 478 fotoğraf ve belge ile desteklenenkonularla birlikte okuyucuyu sıkmayan bir sayfa düzenlemesi içindesunuluşu dikkatleri çekmekte.


Yazarı : Hüseyin MENÇAmasyalı Ressamlar

“Amasyalı Ressamlar” isimli kitap, Amasya Valiliği Kültür Yayınlarıarasından çıktı. Büyük boy ve 116 sayfadan ibaret albümde, 21 ressamile birlikte bu ressamlara ait 60 tablo yer aldı. Kitapta yer alacakisimlerin belirlenmesi için, Amasya’da doğmuş olmak veya çocukluğununAmasya’da geçmesi şartları ön planda tutulurken bu ressamlara ilaveolarak da hayatının bir bölümünü Amasya’da geçirmesi ve Amasya’danetkilenmesi göz önünde tutuldu. Ayrıca en az bir sergi açmış olması dabelirleyici unsurlardan biri oldu.Amasya Folkloru

"...İnanıyorumki; bu durum, Türkiye'nin pek çok yöresinde böyledir. Hal böyle ikenaraştırmacılara bu kritik noktada, çok büyük görev düşmektedir.İnsanımızın kimi zaman güldürüp, kimi zaman ağlattığı, içinden geldiğigibi söylediği türküleri, masalları, ağıtları, manileri, deyişleri,oyunları, giysileri,... Kısacası Türk folkloru sessizce bize vedaediyor. Düşünün bir kez, bu gün sahip olduğumuz kültürel değerlerimizolmasaydı, hangi türküyü okuyacak, hangi oyunu oynayacaktık..."Yazarı : Silvan GÜNEŞAmasya Müzesi

"Belgelerbize ve geleceğe ışık tutacak önemli verilerdir. Bu ışık bazen birkitapta, bazen bir kılıçta, bazen bir heykelcikte olabilir. Bubelgelerin günümüze kadar öneminin her devirde sürmesiyleilişkilidir..."

"Amasya; doğudan, batıya hergeçişin M.Ö. 5500'den günümüze her medeniyetin içinde olduğu için, buzenginliğin sorumluluğunu da taşımalıdır..."

İşte bu sorumlulukla hazırlanan eserin tamamı renkli baskı olup, 144 sayfadan oluşmaktadır.


Yazarı : Arkeolog Ahmet YÜCEAmasya Genelgesi ve Protokolü

Dr.Mehmet KILIÇ tarafından kaleme alınan kitap; tamamı renkli baskı olup150 sayfadan oluşmaktadır. Üç bölümden oluşan kitapta Cumhuriyetimizinilk kuruluşunun belgelerine önderlik ve ev sahipliği yapan Amasya'daimzalanan "Amasya Genelgesi" detaylı bir şekilde ele alınmıştır.


Yazarı : Dr. Mehmet KILIÇAmasya Kaya Kitabesi

Prof.Dr. Ali YARDIM tarafından kaleme alınan kitap; tamamı renkli baskı vebüyük boy olup 157 sayfadan oluşmaktadır. İki kısımdan oluşan kitapta,Amasya'da bulunan tarihi eserlerdeki eski yazıların geniş birincelemesi yapılmaktadır.


Yazarı : Prof. Dr. Ali YARDIMAmasya Burmalı Minare Camii Kitabeleri

Prof.Dr. Ali YARDIM tarafından kaleme alınan kitap; tamamı renkli baskı vebüyük boy olup 204 sayfadan oluşmaktadır. Sekiz bölümden oluşankitapta, Selçuklu Devleti'nin ilk kitabeli eserlerinden biri olmaözelliğine sahip olan Burmalı Minare Camii'nin kitabeleri detaylı birşekilde incelenmiştir.


Yazarı : Prof. Dr. Ali YARDIM
Amasya Belgelerini Yeniden Okumak

Prof.Dr. Hikmet ÖZDEMİR tarafından kaleme alınan kitap; siyah beyaz baskıolup 303 sayfadan oluşmaktadır. Onbir bölümden oluşan kitapta, AmasyaTamimi'nin detaylı bir incelemesini bulabilirsiniz.


Yazarı : Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR


Sabuncuoğlu Şerefeddin

Prof.Dr. Prof. Dr. İlter UZEL tarafından kaleme alınan kitap; tamamı renklibaskı ve büyük boy olup 96 sayfadan oluşmaktadır. Üçr bölümden oluşankitapta, Fatih Sultan Mehmet döneminin ünlü hekim ve cerrahı olanSabuncuoğlu Şerefeddin'in hayatı, eserleri, Türk ve dünya tıbbınakatkıları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.


Yazarı : Prof. Dr. İlter UZEL


2006 Yılı Amasya İli Faaliyet Raporu

"Kamukurum ve kuruluşlarının yıl boyunca gerçekleştirmiş olduklarıfaaliyetleri; kamuoyunun izlemesi, değerlendirmesi ve yatırım yapacakgirişimcilere rehberlik edecek güvenilir bir kaynak oluşturmasıamacıyla hazırlanan "Faaliyet Raporları", il strateji planlarıile makro düzeyde belirlenecek ulusal stratejiler ve kalkınmaplanlarının hazırlanmasına, izlenmesine, değerlendirilmesine vekaynakların rasyonel kullanımına da önemli katkılar sağlamaktadır..."

 Amasya İli Stratejik Planı 2007-2011

7500 yıllık kültürel ve tarihi birikimi ile zengin kültür ve turizmpotansiyeline sahip ilimizin hızlı ve planlı gelişimi için hazırlanmışbeş yıllık yol haritası.


Amasya İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2007-2011

İlimizin kalkınması açısından daha bilinçli bir gelecek oluşturmayı hedefleyen beş yıllık yol haritası.Amasya İli Tarım ve Kırsal Gelişim Strateji Planı 2007-2011

"Amasya İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Planı gerek kamu ve özel sektörgerekse uluslararası yatırım ve hizmet imkanı açısından bir kılavuzniteliğindedir.bu plan, yerel düzeydeki tarımsal planlamanın pratikyapılabilirliğini göstermenin yanında, başvuru kaynağı niteliğinde birçalışmadır..."Amasya İlinin Doğal Kaynaklar Potansiyeli

"...Sahipolunan doğal kaynakların kapasite ve özelliklerinin bilimselyöntemlerle belirlenerek; sürdürülebilir, koruma ve kullanma dengesiniesas alan, ekosistemle barışık, doğru ve planlı bir şekildekullanılabilmesi ilkelerinin ortaya ortaya çıkarılması; il, bölge veülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. "Amasya İlinin Doğal Kaynaklar Potansiyeli"çalışması bu alandaki boşluğu doldurmasının yanında diğer sektörlerdekibilimsel çalışmalara öncülük etmek gibi bir misyonu da taşımaktadır..."Amasya Folkloru

FOLKLOR,terim olarak, halkın kültür ürünlerini; geleneklerini, törelerini,inanışlarını, müziğini, oyunlarını, masallarını, efsanelerini,türkülerini, kullanılan araç ve gereçlerini vb. inceleyen bilimdir. Birtarih ve kültür kenti olan Amasya’da; halkımızın sosyal yaşamını,sosyal yapısını, gelenek, göreneklerini, örf ve adetlerini, yöreselkıyafetlerini, özel gün ve geceleri kısacası Amasya’ya özgü yaşambiçimini anlatmaya çalıştığımız “Amasya Folkloru” isimli kitabımızınhalk bilimi araştırmacılarına ve halk kültürünü tanımak isteyenlerefaydalı olacağı düşüncesindeyiz.


Yazarı : Assiye YANCI

 

 

 

 

 Ana Sayfa

Gezi Klubu
   

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam110
Toplam Ziyaret749423
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
İller Arası Mesafe
Çikolata Dünyası